Andmekaitsetingimused

  1. Mis on andmekaitsetingimuste eesmärk?

Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on anda teavet selle kohta, missuguseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Marketing Communication Alliance OÜ (edaspidi viidatud ka kui „me“ või „meie“) töötleb ja missugused on inimese õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega.

Marketing Communication Alliance OÜ kui isikuandmete vastutava töötleja registrikood on 10021747, ja juriidiliseks aadressiks on Laeva 2, Tallinn 10111. Kontakttelefon on +372 683 2000 ja eposti aadress on info@royal.ee.

Andmekaitsetingimuste avalikustamine täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) („andmekaitse üldmäärus“) artiklitest 13 ja 14 tuleneva teavitamiskohustuse.

  1. Mis eesmärkidel ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme?

Ürituste (koolitused, seminarid, konverentsid, suvepäevad jne) korraldamine ja läbiviimine

Korraldame nii välis- kui ka sisekommunikatsiooni üritusi ja sündmusi, muuhulgas näiteks lansseerimisi, avalikke üritusi, promoüritusi, koolitusi, seminare, konverentse, suvepäevi, firmapidusid, kontserte, galasid jne.

Selleks on vajalik töödelda klientide ja koostööpartnerite kontaktisikute ning üritustel esinejate isikuandmeid nagu nimi, kontaktandmed, asutus, ametikoht ja muu korralduseks vajalik teave. Samuti on vajalik töödelda esinejate isikuandmetena veel ka arveinfot, et esinemise eest oleks võimalik tasuda. Isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi, koostööpartneri ning esinejatega sõlmitud lepingute täitmiseks. Neid andmeid säilitame 3 aastat võimaliku õigusliku nõude sissenõutavaks muutumisest ning arveandmeid 7 aastat tulenevalt raamatupidamise seaduse nõuetest.

Kampaaniate korraldamine

Korraldame ka erinevaid kampaaniaid.

Selleks on vajalik töödelda klientide ja koostööpartnerite kontaktisikute isikuandmeid nagu nimi, kontaktandmed, asutus, ametikoht, arveinfo ja muu korralduseks vajalik teave. Isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi ja koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Osadel juhtudel töötleme kliendi palvel volitatud töötlejana osalejate nimesid ja kontaktandmeid ja muid konkreetse kampaania raames küsitavaid andmeid. Nende andmete osas on vastutavaks töötlejaks kampaania tellinud klient. 

Eelnevalt kirjeldatud andmeid säilitame 3 aastat võimaliku õigusliku nõude sissenõutavaks muutumisest ning arveandmeid 7 aastat tulenevalt raamatupidamise seaduse nõuetest.

Konsultatsioonid ja arendustööd

Pakume ka konsultatsiooni ja arendustööde teenuseid.

Selleks on vajalik töödelda klientide ja koostööpartnerite kontaktisikute isikuandmeid nagu nimi, kontaktandmed, asutus, ametikoht, arveinfo ja muu korralduseks vajalik teave. Isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi ja koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Neid andmeid säilitame 3 aastat võimaliku õigusliku nõude sissenõutavaks muutumisest ning arveandmeid 7 aastat tulenevalt raamatupidamise seaduse nõuetest.

Ürituste jäädvustuste avaldamine

Avaldame oma kodulehel www.royal.ee ning oma Facebooki, instragrami ja vimeo kontodel kliendi soovil fotosid ja videosid, milles sisalduvad ka isikuandmed fotole või videole jäädvustunud inimeste kujutiste näol.

Selleks töötleme volitatud töötlejana isikuandmeid üritusel osalejatest ja esinejatest nagu foto- ja videokujutised. Nende andmete vastutavaks töötlejaks on ürituse tellinud ning fotode ja videode avaldamist soovinud klient.

Fotode ja videode avaldamise korral avaldame ka teenust osutava isiku (nt fotograafi, produtsendi) nime ja rolli tema teose juures. See on vajalik nende isikutega sõlmitud lepingute täitmiseks.

Neid andmeid säilitame 3 aastat võimaliku õigusliku nõude sissenõutavaks muutumisest.

Värbamine ja töötajad

Töötleme meile tööle kandideerijate isikuandmeid nagu kontaktandmed, haridus, kvalifikatsioon, senine töökogemus. Isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu ettevalmistamiseks.

Töötleme oma töötajate isikuandmeid nagu nimi, sünniaeg või isikukood, pangakonto andmed, maksuandmed, kontaktandmed, puhkuseandmed ning haiguspäevade andmed personali- ja palgaarvestuse eesmärkidel. Isikuandmete töötlemine on meie juriidiliseks kohustuseks.

Töötajate andmeid säilitame 10 aastat alates töölepingu lõpetamisest. Tööle kandideerijate andmeid säilitame 1 aasta alates äraütlevast otsusest.

  1. Kellel on isikuandmetele ligipääs?

Meie töödeldavatele isikuandmetele pääsevad ligi üksnes need töötajad ja juhatuse liikmed, kellele see on vajalik nende positsioonist tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmed võidakse teha kättesaadavaks ka meile IT ja muid teenuseid osutavatele isikutele, kellega on sõlmitud selleks nõuetekohane leping.

  1. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Neid isikuandmeid, millega seonduvalt võidakse õigusnõudeid esitada pikema perioodi jooksul kui eelnevalt kirjeldatud, säilitame nii kaua nagu see on õigusvaidluse lahendamiseks vajalik.

  1. Milliseid põhimõtteid me isikuandmete kaitsmisel rakendame?

Töötleme isikuandmeid kooskõlas heade andmetöötlustavadega ning kõigi asjakohaste Euroopa Liidu ja riigisiseste andmekaitset reguleerivate õigusaktidega (sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679/EL ja isikuandmete kaitse seadusega).

Rakendame nii organisatsioonilisi kui tehnilisi meetmeid isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks.

Me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud siis, kui selleks on õiguslik alus. 

  1. Missugused on teie õigused seoses teie isikuandmetega?

Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist. Nende õiguste kasutamiseks palume võtta meiega ühendust telefoni teel +372 683 2000 või e-posti teel info@royal.ee. Need õigused ei ole absoluutsed ning igakordse taotluse puhul kontrollime, kas saame teie taotluse rahuldada.

Kui tunnete muret andmekaitse üldmääruse või muu isikuandmetega seotud õigusakti oletatava rikkumise pärast, palume võtta ühendust e-posti aadressil info@royal.ee. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie kaebuse lahendasime, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad: telefon +372 627 4135; e-posti aadress info@aki.ee; postiaadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.